Andmekaitsetingimused

1. Sissejuhatus

1. Sissejuhatus

1.1. Happy Days Travel on oma tegevusalast lähtuvalt käsitletav reisiettevõtjana, mis oma igapäevases majandustegevuses kasutab isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiteenuste osutamisel, korraldamisel, organiseerimisel ja vahendamisel. Oma tegevuses juhindume Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolevad privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) ongi adresseeritud GDPR’i ja IKS’i regulatsioonis andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse teenuse osutamiseks.

 

1.2.  Eeldame, et Teie (Andmesubjekt)  olete teadlik ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest. Seetõttu kinnitame siinkohal, et Happy Days Travel suhtub teie andmete töötlemiseks kehtestatud reeglite täitmisesse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab Happy Days Travel poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Tunnistame, et isikuandete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.

 

2. Andmekaitsespetsialist (DPO) 

Meie ettevõtte Happy Days Travel OÜ, registrikood 14689258 juriidilise asukohaga Õismäe tee 115-31, Tallinn 13515. E-posti aadress: ageagapiploom@gmail.com

 

3. Andmete kogumine 

3.1. Happy Days Travel kogub isikuandmeid oma füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud reisi- ja turismiteenuste osutamiseks ja võivad täpsustuda alati konkreetse reisiteenuse raames ning varieerub tingituna sellest, millega reisitakse (buss/auto) kui ka sellest kuhu siseriiklikult reisitakse.  Me kasutame Teie isikuandmeid selleks, et täita meievahelist sõlmitud lepingut ja osutada Teile reisi- ja turismiteenuseid. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või meievahelise sõlmitud lepingu täitmiseks

 

3.2. Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise ja vahendamise käigus isikuandmete töötlemine

Giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, teenuse osutamise aeg, keeled, mille vahel tõlget vaja on, ning sihtkohad, mida külastatakse. Reisisaatjateenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eriliiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajaduse kohta, aga ka laste puhul laste nt saatjate reisimise kohta). Sihtkohati ja sihtriigiti võib olla ka vajalik teie isikuandmete eelnev edastamine sihtkohta või sihtriigi vastavale asutusele, kui see on nõutav. 
 
Kui olete ostnud meilt giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamise vahendust, siis edastame andmed reeglina giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutajate hulgimüüjale kes omakorda seejärel edastab need andmed alles konkreetsele teenuse osutajale.  
 
3.3. Reisijaveoteenuse osutamine ja vahendamine
Reisijaveoteenuse osutamiseks vajame Teilt selliseid isikuandmeid nagu nimi, isikukood, reisidokumendi andmed, kontaktandmed ning teenusega seotud andmed. Reisijaveoteenuse osutamise käigus võib teatavaks saada ka info eri liiki isiku andmete kohta (nt liikumispuude korral ratastooli vajadus, aga ka laste puhul laste ja saatjate reisimise kohta). 
 
Transpordivahendi renditeenuse osutamise ja vahednamise korral edastame esitatud isikuandmed konkreetsele transpodivahendi renditeenuse osutajale, kellelt nõuame isikuandmete töötlemise vastavat GDPR’le. Happy Days Travel ei vastuta transpoirdivahendi renditeenuse osutamise puhul andmete käsitlemise eest, mille annate transpordivahendi renditeenust pakkuvale ettevõttele kohapeal. 
 
3.4. Meie internetikeskkond 
happydaystravel.ee ning erinevad sotsiaalmeedia kanalid (Facebook, Instagram) nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP-aadressi, regiooni või üldsit asukohta, kus Teie arvuti või seade on internetiühenduses, kasutatava brausei tüüpo, operatsioonisüsteemi ja muud kasutuega eotud infot, sh lehekülgede külastamise ajalugu. Happy Days Travel kasutab nimetatud informatsiooni selleks, et muuta Happy Days Traveli internetikeskkonnad paremaks, lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks. Samuti võime kasutada Teie IP’aadressi administreerimiseks, terenidide analüüsiks ja lehe külastajate tegevuse jälgimsieks lehel. Samuti selleks, et kogguda ulatuslikumalt demograafilsit informatsiooni, et paremini kindlaks teha meie veebikeskkondade külaliste eelistusi. Internetikeskkonand kasutavad ka cookies’ite süsteemi. 
 
4. Millal ja kuidas meie ettevõtte andmeid hoiab
Teie kohta kogutud andmeid, millised on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse meie ettevõttes ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg, misjärel isikuandmed kustutatakse. Andmeid hoitakse ühes või mitmes andmebaasis, millist administreerib kolmas osapool, kes asub Eesti Vabariigis. Kõnealune kolmas osapool ei oma ligipääsu andmetele ega kasuta Teie isikuandmeid muuks otstarbeks, kui hoiustamiseks ja varundamiseks.
 
5. Millal ja kuidas meie ettevõte Teie isikuandmeid kasutab
5.1. Teie isikuandmeid kasutatakse Teiega kokkuleppel Teile teenuse osutamiseks. 
5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parendada Happy Days Traveli internetikeskkonna teenuste osutamise aspekte.
5.3. Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks. 
5.4. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse Teie isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie isikuandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.  
 
6. Andmesubjekti õigused
6.1. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet Happy Days Travel Teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui Teil on  küsimusi puudutavalt Teie isikuandmeid, palun võtke ühendust meiega järgmise e-postiaadressi vahendusel – ageagapiploom@gmail.com
6.2. Kui Te soovite teada saada, kas Happy Days Travel töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipäästu oma isikuandmetele, võtke palun ühendust e-posti aadressil – ageagapiploom@gmail.com
 
Andmekaitsesubjekti kohta leiad täpsemat infot siit 
 
7. Teie andmete turvalisus
7.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat  infot, mida sisestate Happy Days Travel’i internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendame ja testime kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. Happy Days Travel’i internetivõrgud on katistud tulemüüride ja sisse tungimist avastava tarkvaraga. Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.
 
7.2. Happy Days Travel’is kasutame mõistlikke meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid ja Happy Days Travel’si tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline e. nn „häkkimiskindel“. Kaitske end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et väga tähelepanelikult hoiate ja kaitsete oma paroole (salasõnu). Meie internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware). Kui kahtlete, et kas Teie kontole on sisse murtud, palun võtke viivituseta ühendust.
 
7.3. Sellele lisaks, Happy Days Travel’is koolitame oma töötajaid saavutamaks töötajate seas suurema teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Meie pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted. 
 
8. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine
Nagu iga organisatsioon nii ka Happy Days Travel kindlasti muutub ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et meil on õigus muuta ja täiendada  Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest Teid ette teavitamata. Muudatused avaldame samal Privaatsusteabe veebilehel.  Me võime küll Teid teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui Te ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega.
 
9. Töötajate privaatsusteave
Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.  
 
10. Küsimused, kaebused
Kui Teie isikuandmed on muutunud, palun võtke meiega ühendust. Kui Teil on  täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, kindlasti võtke meiega ühendust. Me vastame koheselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Olge samas valmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Peame olema kindlad, et info läheb ainult õigele inimesele. Enamustel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, millise olete avastanud. Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda. Küsimuste ja kaebuste korral, palun kontakteeruge age@happydaystravel.ee
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Translate »